บริษัท ไฮโดรโซน จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2542
     เราเป็นผู้เชี่ยวชาญในระบบบำบัดน้ำเสีย เรามีชุดทักษะทางด้านเทคนิคและที่เป็นเอกลักษณ์และเป็นที่ปรึกษาและให้บริการเทคโนโลยีชั้นสูงและบริการด้านวิศวกรรม ปัจจุบัน บริษัท มีพนักงาน 80 คนและเป็น บริษัท ที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว ตอนนี้เรากำลังมองหาคนที่กระตือรือร้นและกระตือรือร้นในการเข้าร่วมทีมของเราและเติบโตไปพร้อมกับเรา


1. Sale Engineer
 

หน้าที่รับผิดชอบ :
- ดูแลลูกค้าเก่า เปิดลูกค้าใหม่งาน Water treatment
- เพิ่มยอดขายและรักษายอดขาย
- แนะนำและแก้ไขปัญหาเบื้องต้นงานระบบ Water treatment

คุณสมบัติ :
- เพศ ชาย, หญิง
- อายุ 22 – 28 ปี
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
(สาขาวิทยาศาสตร์,วิศวกรรมศาสตร์) เคมี, สิ่งแวดล้อม
- ขับรถยนต์ได้ และมีอนุญาตขับขี่
- ภาษาอังกฤษพอใช้ได้ถึงดีมาก
- ทนแรงกดดันได้ดี และมีทักษะในการเจรจาต่อรอง

สวัสดิการ :
- เครื่องแบบพนักงาน
- ประกันสังคม
- ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
- โบนัสประจำปีตามผลประกอบการ
- กิจกรรมท่องเที่ยวประจำปี
- งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
- สวัสดิการเยี่ยมไข้พนักงาน
- เงินช่วยเหลือต่างๆ

 
2. Process Engineer
 

หน้าที่รับผิดชอบ :
- ควบคุมและดูแลงานเดินระบบผลิตน้ำ

คุณสมบัติ :
- เพศ ชาย, หญิง
- อายุ 22 – 28 ปี
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
(สาขาวิศวกรรมเคมี และวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)

สวัสดิการ :
- เครื่องแบบพนักงาน
- ประกันสังคม
- ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
- โบนัสประจำปีตามผลประกอบการ
- กิจกรรมท่องเที่ยวประจำปี
- งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
- สวัสดิการเยี่ยมไข้พนักงาน
- เงินช่วยเหลือต่างๆ

 
3. Commissioning Engineer
 

หน้าที่รับผิดชอบ :
- ทดสอบอุปกรณ์ และระบบต่าง
- จัดการเอกสารที่ใช้ในการทำงานทดสอบ สรุปรายงานการทดสอบระบบ
- ตรวจสอบปัญหา และแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับระบบ

คุณสมบัติ :
- เพศ ชาย, หญิง
- อายุ 22 – 30 ปี
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
(สาขาวิศวกรรมเคมี และวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)
- ทำงานต่างจังหวัด หรือต่างประเทศได้
- สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาติขับขี่
- ทำงานใต้แรงกดดันได้ดี
- มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

สวัสดิการ :
- เครื่องแบบพนักงาน
- ประกันสังคม
- ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
- โบนัสประจำปีตามผลประกอบการ
- กิจกรรมท่องเที่ยวประจำปี
- งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
- สวัสดิการเยี่ยมไข้พนักงาน
- เงินช่วยเหลือต่างๆ

 
4. ช่างทั่วไป
 

หน้าที่รับผิดชอบ :
- เชื่อมงาน, ประกอบท่อ, เดินรางไฟเข้าอุปกรณ์

คุณสมบัติ :
- ช่างเชื่อม, ช่างประกอบ, ทำงานไฟฟ้าได้บ้าง

สวัสดิการ :
- เครื่องแบบพนักงาน
- ประกันสังคม
- ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
- โบนัสประจำปีตามผลประกอบการ
- กิจกรรมท่องเที่ยวประจำปี
- งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
- สวัสดิการเยี่ยมไข้พนักงาน
- เงินช่วยเหลือต่างๆ

 
5. พนักงานบัญชี
 

หน้าที่รับผิดชอบ :
- รับวางบิลทุกวันพุธที่ 1 และ 3 ของเดือน
- ตั้งหนี้, บันทักบัญชี, บันทึกภาษีซื้อ
- จัดทำรายงานภาษีซื้อ

ปริมาณงาน :
- ปริมาณจำนวนใบกำกับภาษีซื้อ 3-5 ร้อยใบ/เดือน
- ได้บิลมาต้องตั้งหนี้ 1 แฟ้ม บันทึกบัญชี,
ทำรายงานภาษีซื้อ 1 แฟ้ม
- แนบ PO กับใบแจ้งหนี้ตรวจสอบให้ตรงกันก่อนที่จะทำเช็คจ่าย

คุณสมบัติ :
- เพศ ชาย, หญิง
- อายุ 20 ปีขึ้นไป
- ระดับการศึกษา ปวส - ปริญญาตรี
- ซื่อสัตย์, อดทน, รอบคอบ
- มีทัศนคติเชิงบวก

สวัสดิการ :
- เครื่องแบบพนักงาน
- ประกันสังคม
- ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
- โบนัสประจำปีตามผลประกอบการ
- กิจกรรมท่องเที่ยวประจำปี
- งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
- สวัสดิการเยี่ยมไข้พนักงาน
- เงินช่วยเหลือต่างๆ

 
6. วิศวกรไฟฟ้า
 

หน้าที่รับผิดชอบ :
- เขียนโปรแกรม PLC
- โปรแกรม Autocad

ปริมาณงาน :
- เขียนโปรแกรมงานใหม่
- Commissioning งานเก่าที่เขียนโปรแกรมไปแล้ว
แต่ยังไม่ได้ start up
- แก้ไขงานเก่าคงค้าง Lap Test Functiontest FAT

คุณสมบัติ :
- ตรวจสอบและแก้ไขโปรแกรมได้
- อ่านและเขียนวงจรไฟฟ้า คอนโทรนได้
- ขับรถยนต์ส่วนตัวได้และมีใบขับขี่
- ออกต่างจังหวัดได้เป็นเวลาหลายวัน

สวัสดิการ :
- เครื่องแบบพนักงาน
- ประกันสังคม
- ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
- โบนัสประจำปีตามผลประกอบการ
- กิจกรรมท่องเที่ยวประจำปี
- งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
- สวัสดิการเยี่ยมไข้พนักงาน
- เงินช่วยเหลือต่างๆ